Pravidla soutěže o jízdenky u společnosti Nobless Line.

Pravidla soutěže společnosti Nobless Line na sociálních sítích Facebook a Instagram (dále jen „pravidla“)

 

 1. Úvod

Soutěže na profilech společnosti Nobless Line na Facebooku a Instagramu se řídí výlučně oficiálními pravidly uvedenými v tomto dokumentu, které upravují práva a povinnosti jejích účastníků, jakož i pravidla samotné soutěže.

 1. Pořadatel
 2. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Nobless Line s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 19, Praha 1, IČ: 25609815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54565 (dále jen "pořadatel")
 3. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook ani Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že v rámci jeho účasti na soutěži poskytuje své osobní údaje pořadateli, a nikoliv sociální síti Facebook či Instagram. Tím není dotčeno zpracování osobních údajů účastníka soutěže z titulu vedení jeho profilu na sociální síti Facebook a Instagram, které je spravováno provozovatelem této sociální sítě.

III. Předmět, podmínky a cíl soutěže

 1. Cílem soutěže je propagace značky a služeb společnosti Nobless Line.
 2. Do soutěže se může soutěžící zapojit zasláním vlastní fotografie s fotorámečkem vytvořeným pro tuto soutěž (dále obecně jen jako „soutěžní příspěvek“), který bude splňovat následující podmínky: Musí obsahovat fotografii obsahující fotorámeček a autobus společnosti Nobless Line. Nesmí obsahovat vulgární, rasistické, xenofobní ani jinak urážlivé výrazy.
 3. Trvání soutěže a vymezení účastníků soutěže (soutěžících)
 4. Termín konání soutěže je od 4.7. 2018 18:00 do 31.7.2018 23:59.
 5. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, kteří jsou v době konání soutěže starší 15.
 6. Do soutěže se uživatel zapojí přidáním fotografie s rámečkem, který si může zapůjčit v každém autobusu společnosti Nobless Line. Fotografie musí být nahrána VEŘEJNĚ na sociální síť Instagram a musí obsahovat hashtag #noblessline nebo nahrána na stránku společnosti Nobless Line na Facebooku (https://www.facebook.com/noblessline/)
 7. Každý soutěžící se může v rámci soutěže zapojit více fotografiemi, avšak do výběru bude vybrána pouze jedna.
 8. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže.
 9. Účastník soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v soutěži dle těchto pravidel, a souhlasí se zněním pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem podle pravidel.
 10. Pořadatel nehradí účastníkům soutěže žádné případné náklady, které jim vzniknou při účasti na soutěži.
 11. Určení výherců soutěže
 12. Tři výherci soutěže budou vylosováni pořadatelem náhodným losem ze všech zapojených soutěžících na začátku měsíce srpna.
 13. Čtvrtý výherce bude vybrán porotou zaměstnanců společnosti Nobless Line a to na základě nejlepšího komentáře. Čtvrtý výherce bude vybrán porotou zaměstnanců společnosti Nobless Line a to na základě nejlepší fotografie.
 14. Výherci soutěže bude nejpozději do 15. srpna 2018 vyzváni, aby kontaktovali společnost Nobless Line prostřednictvím soukromé zprávy na sociálních sítích Instagram a Facebook.
 15. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.
 16. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro danou cenu byly splněny nebo ne. Ceny nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, i když jen částečně, podmínky stanovené pro výhru ceny.
 17. Určení výher v soutěži
 18. Výhrou je jednosměrná jízdenka na cestování autobusy společnosti Nobless Line na pravidelných linkách 000050 a 000168 mezi městy Praha, Plzeň, Mnichov, Bregenz, St. Gallen, Curych, Lucern a Bern a to v rozmezí možností licencí na tyto linky.
 19. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 20. Na výhry nevzniká právní nárok. Ve smyslu ustanovení § 2874 občanského zákoníku nelze výhry vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. Výherce může výhru postoupit na jinou osobu pouze se souhlasem pořadatele.

VII. Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy či těmito pravidly.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce neobdržel výhru, pokud důvody neobdržení výhry nespočívají na straně pořadatele.
 3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra pořadateli.
 4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

VIII. Ustanovení o zpracování osobních údajů

 1. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži pořadateli soutěže v souladu s § 84 až 85 občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním hlavní výhry.
 2. Soutěžící zapojením do soutěže poskytuje pořadateli tyto své osobní údaje: jméno a příjmení, případně jedinečná přezdívka dle profilu soutěžícího na sociální síti Facebook či Instagram. Až po výherci může být požadována dále adresa, email, telefonní číslo za účelem efektivního předání výhry (dále jen „osobní údaje“).
 3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro plnění práv a povinností pramenících z jeho účasti v soutěži a soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude za tímto účelem poskytnuté osobní údaje zpracovávat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a rovněž s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „GDPR“), konkrétně na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 4. Soutěžící souhlasí s poskytnutím osobních údajů pořadateli pro účely, které přímo souvisejí se soutěží.
 5. Soutěžící, který bude výhercem, souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na webovém sídle pořadatele a zároveň na facebookovém či instagramovém profilu společnosti Nobless Line a to v souvislosti s oznámením vítězství výherce v soutěži.
 6. Soutěžící poskytuje své osobní údaje vědomě a dobrovolně.
 7. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výhradně na stanovený účel na neomezenou dobu, nejdéle však do výslovného odvolání souhlasu ze strany soutěžícího.
 8. Soutěžící má právo vyžadovat od pořadatele na základě písemné žádosti potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o soutěžícím zpracovávány, a případně jakým způsobem. Za písemnou žádost se považuje žádost prostřednictvím e-mailu na e-mail pořadatele: zelenka@noblessline.cz
 9. Soutěžící má ve smyslu ustanovení § 11, § 12, § 20, § 21 a souvisejících Zákona a v návaznosti na čl. 12, čl. 15, čl. 17, čl. 18, čl. 19, čl. 20 a čl. 34 GDPR právo vyžadovat od pořadatele zejména:

- ve všeobecně srozumitelné formě seznam osobních údajů soutěžícího, které jsou předmětem zpracování, účel jejich zpracování, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

- opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

- likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může soutěžící požádat o jejich vrácení,

- likvidaci osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

- blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud vyhlašovatel zpracovává údaje na základě souhlasu soutěžícího,

- výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR,

 1. Soutěžící může vznést písemnou námitku proti zpracování jeho osobních údajů.
 2. Soutěžící může kdykoliv písemně odvolat svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním v rozsahu, v jakém jsou pořadatelem z titulu poskytnutí souhlasu soutěžícího zpracovány.
 3. Soutěžící je oprávněn v případě pochybností o zákonnosti zpracování osobních údajů podat stížnost/podnět k prošetření zpracování osobních údajů k Úřadu na ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7)
 4. Pořadatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele ve smyslu Zákona a GDPR. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat všechna relevantní ustanovení Zákona a GDPR.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo údaje upravit nebo zlikvidovat v případě jejich zřejmé nesprávnosti.
 6. Pořadatel prohlašuje, že osobní údaje soutěžících nebudou poskytovány třetím stranám s výjimkou těch, kterým soutěžící udělí pro tento účel zvláštní písemný souhlas.
 7. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje zodpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé.
 8. Soutěžící zapojením do Soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny potřebné informace podle Zákona a GDPR.
 9. Závěrečná ustanovení
 10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a vyhrazuje si také právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla.
 11. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem.
 12. Pořadatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje přímo sám (nebo za pomoci třetích osob).
 13. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění.
 14. Ustanovení pravidel soutěže a průběh soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
 15. Pravidla soutěže jsou vyhlášeny a schváleny v Praze, dne 4.7.2018, a budou k dispozici k nahlédnutí na stránce noblessline.cz ode dne schválení po celou dobu trvání soutěže, a to až do jejího ukončení.

V Praze, dne 4.7.2018

Nobless Line s.r.o.