Ochrana osobních údajů

Část 1 – Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti Nobless Line s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 54565 (dále jen Nobless Line) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

 

Níže naleznete informace o tom, proč, jak a jaké údaje v Nobless Line zpracováváme, včetně informací o způsobu, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Zavazujeme se, že s Vašimi údaji budeme nakládat tak, abychom zamezili jejich zneužití.

 

Část 2 – Základní pojmy a informace

Osobní údaj – osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.

Správce osobních údajů – správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je společnost Nobless Line.

Zpracovatel osobních údajů – zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Zpracování osobních údajů – zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.

Jaký právní předpis upravuje zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Část 3 – Zpracování osobních údajů v Nobless Line

Jaká data jsou zpracovávána?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém nám byly Vámi poskytnuty, tj. zejména v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a adresa bydliště.

Za jakým účelem jsou Vaše data zpracována?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění cestovních služeb, tj. pro účely rezervace jízdenek a doplňkových služeb.

Kromě procesu objednávání jízdenky používáme Vaše data také pro účely propagace a informování tak, aby Vám mohla být poštou nebo prostřednictvím newsletterů zasílány novinky o našich službách. Proti použití svých údajů pro účely propagace a průzkumu trhu a veřejného mínění se můžete kdykoliv ohradit zasláním sdělení na adresu Nobless Line s.r.o., Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1 nebo ne e-mail zelenka@noblessline.cz.

Osobní údaje shromážděné s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů při přihlášení k odběru newsletteru budou používány pro komunikaci s Vámi (např. pro zasílání zpráv o službách, systémových zpráv, e-mailů s potvrzením vaší registrace, informací o uživatelském účtu, informací o vašich jízdenkách a trasách nebo o vašem cestovním profilu) a pro zasílání newsletteru.

Jaký je právní základ zpracování?
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených výše je:

1) Smluvní vztah podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost zpracovává osobní údaje, které jí byly dobrovolně poskytnuty (podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zpracování smlouvy spojené s objednáním jízdenky a dále pro provedení přepravy a založení zákaznického účtu nebo v rámci opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

K tomu potřebujeme vaše jméno, příjmení, e-mail a číslo mobilního telefonu. V případě vytvoření trvalého účtu pak také adresu bydliště.

2) Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracováváme nezbytné údaje pro následující účely:

Údaje uložené za účelem zpracování smlouvy a provedení přepravy autobusem budou dalším třetím stranám (např. poskytovatelům služeb IT, přepravy, zákaznických služeb, služeb hromadného rozesílání e-mailů a newsletterů a platebních služeb) poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu v rámci registrace a pro uskutečnění prodeje jízdenek a zajištění doplňkových služeb.

Jak dlouho budete zpracovávat mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu udělení Vašeho souhlasu. Samozřejmě tento souhlas můžete později odvolat.

Jakým způsobem a kdy mohu souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Pokud máte zájem odvolat Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit elektronicky prostřednictvím e-mailu zelenka@noblessline.cz (do předmětu uveďte „GDPR – odvolání souhlasu“). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu po doby před odvoláním souhlasu. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Kdo bude mít přístup k mým osobním údajům?

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze zaměstnanci společnosti Nobless Line s.r.o. jakožto Správce osobních údajů, ale také třetí osoby (zpracovatelé) a to pouze po nezbytnou dobu v nezbytně nutném rozsahu. Ti zajišťují technické zajištění IT služeb a poskytují nám vhodné záruky toho, že Vaše osobní data budou v bezpečí.

Jedná se o subjekty CZI s.r.o., Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4, IČ: 25688421 a ProfiSMS s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČ: 03676307. Ve všech případech jsou při předávání zachovány potřebné standardy k zabezpečení Vašich osobních údajů. Se všemi zpracovateli je vždy uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů.

Jakým způsobem Vás jako správce mohu kontaktovat?

Pro správu Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu: zelenka@noblessline.cz nebo písemně na adrese sídla správce Nobless Line s.r.o., Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1. V tomto případě jsme oprávněni požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Jaká mám práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jsem povinen poskytnout mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Poskytnutí osobních údajů je ale podmínkou pro registraci, z čehož plynou výhody. Současně poskytnutím některých z údajů (jméno, příjmení, e-mail a telefon) jsou podmínkou pro vytvoření rezervace a poskytnutí služby.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám v rámci rezervačního systému, telefonicky či e-mailem poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajích o případných účtech v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.