Přepravní a obchodní podmínky

Smluvní přepravní podmínky
na linkách NOBLESS LINE, které jsou provozovány společnostÍ Nobless line, s.r.o.

I. Předmět úpravy
Smluvní přepravní podmínky na linkách NOBLESS LINE (dále jen „Přepravní podmínky“) stanoví podmínky pro přepravu osob a zavazadel v autobusech na linkách provozovaných společností Nobless line, s.r.o.

II. Výklad některých pojmů
Pro účely těchto přepravních podmínek se rozumí:

1) přepravou na linkách NOBLESS LINE činnost dopravce, tj. společnosti Nobless line, s.r.o., spočívající v přepravě osob autobusy dopravce podle předem zveřejněného jízdního řádu, tarifu a těchto přepravních podmínek;

2) přepravní smlouvou smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím, jehož vznik a podmínky upravují obecně závazné právní předpisy a tyto přepravní podmínky;

3) platnými tarify závazné stanovení výše cen za přepravu (jízdného);

4) jízdenkou platný jízdní doklad, který opravňuje cestujícího k přepravě dle čl. II odst. 1) těchto přepravních podmínek;

5) cestovními doklady potřebné k překročení státní hranice jak zemí, kterými se při přepravě projíždí, tak zemí cílových;

6) zavazadlem snadno přenosná věc, kterou vzhledem k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle a která současně splňuje podmínky pro přepravu dle těchto přepravních podmínek;

7) obecně závaznými právními předpisy zák. č. 111/94 Sb. o silniční dopravě, vyhl. č. 175/2000 Sb.
o přepravním řádu, občanský zákoník, mezinárodní úmluvy, kterými je Česká republika vázána.

III. Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
1) Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob (dále jen „přepravní smlouva“) vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě obecně závazných právních předpisů a těchto přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu a závazek cestujícího dodržovat tyto přepravní podmínky, zejména zaplatit cenu za přepravu (dále jen „jízdné“) podle tarifu.

2) Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy.

3) Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo jinou osobou dopravce, která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy (dále jen „oprávněná osoba“).

4) Každý, kdo si zakoupí jízdenku v autobusech společnosti Nobless line, s.r.o., či prostřednictvím smluvního prodejce nebo jiným způsobem, projevuje svůj souhlas s těmito přepravními podmínkami, které jsou přístupné na internetové adrese www.noblessline.cz. Obsahem přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto Smluvních přepravních podmínek. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, denního tisku a časopisů, promítání filmů, wi-fi internetové připojení) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na odškodnění.

IV. Jízdní doklad a jeho náležitosti
1) Cestující se pro účely kontroly řádného vzniku práva na přepravu a po dobu jejího trvání (provádění) prokazuje platným jízdním dokladem (dále jen „jízdenka“), není-li dále stanoveno jinak. Kopii jízdenky (doklad pro cestujícího) je cestující povinen uschovat pro případnou kontrolu a musí být na požádání předložena.

2) Jízdenka obsahuje zejména:
a) název (firmu) dopravce, který uzavírá přepravní smlouvu,
b) nástupní a cílovou stanici,
c) výši jízdného,
d) údaj o platnosti,
e) jméno a příjmení cestujícího.

3) Jízdenka je neplatná, jestliže:
a) je poškozena tak, že z ní nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jejího použití,
b) údaje na jízdence uvedené neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
c) byla vystavena na jméno a je použita jinou osobou,
d) nejde o originál.

V. Placení jízdného a poplatků
1) Cestující platí za jízdenku jízdné podle platného tarifu. Při prodeji jízdenky v České republice se cena stanoví podle tarifu, který je uveden v českých korunách. Při zakoupení jízdenky na území cizího státu je jízdné hrazeno dle tarifu stanoveného v příslušné zahraniční měně.

2) Cestující platí jízdné při nástupu do vozidla a dopravce mu za zaplacené jízdné vydá jízdenku.

3) Cestující je povinen při zakoupení jízdenky zkontrolovat, zda vydaná jízdenka odpovídá zadaným údajům. Nesouhlasí-li jízdenka se zadanými údaji, je cestující oprávněn jízdenku odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na jízdence se bude postupovat dle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.

4) Cestující, který požaduje slevu, je povinen nárok na slevu prokázat, a to jak při zakoupení jízdenky, tak i během přepravy.

5) Speciální slevy a slevy poskytované v rámci propagačních akcí se řídí vždy podmínkami, které jsou k danému druhu slevy nebo propagační akce zveřejněny.

VI. Jízdní řády
1) Příjezdy a odjezdy jsou v jízdních řádech a na jízdenkách vždy uváděny v místním čase. Dopravce si vyhrazuje právo na provádění změn v jízdních řádech s důsledky dle čl. X. odst. 1.

2) Místa odjezdů a zastávek jednotlivých linek mohou být v průběhu roku změněna. Cestujícím je proto doporučeno informovat se před odjezdem u pracovníků odbavení nebo prostřednictvím internetové stránky www.noblessline.cz.

VII. Cestovní doklady
1) Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových a celních předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující. V případě, že cestujícímu celní nebo policejní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části či jinou náhradu.

2) Údaje na jízdence musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího.

VIII. Podmínky přepravy osob a zavazadel
1) Dopravce je oprávněn odmítnout přepravu cestujícího, který jeví známky opilosti nebo požití toxických nebo omamných látek, cestujícího, jehož tělesné znečištění nebo znečištění jeho oděvu odporuje obvyklým hygienickým zásadám nebo by mohlo způsobit znečištění cestujících nebo prostor vozidla.

2) Cestujícím je doporučeno, aby se v hlavních nástupních a přestupních zastávkách dostavili k odbavení nejpozději 20 minut před odjezdem.

3) Osoby mladší 16 let jsou na linkách NOBLESS LINE z důvodu režimu platného v tranzitních a cílových státech přepravovány pouze v doprovodu osoby ve věku alespoň 16 let.

4) Krátké zdravotní (hygienické) přestávky nebo přestávky k občerstvení během cesty nejsou povinné. Jejich interval a délka jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující jsou povinni dodržovat předem ohlášenou délku těchto přestávek. Jestliže cestující nenastoupí do vozidla ani po 5 minutách po uplynutí doby přestávky, platí, že se další jízdy vzdal. Cestujícímu v tomto případě nevzniká právo na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty ani právo na jiné náhrady.

5) V autobuse je zakázáno kouřit.

6) V autobuse dále není dovoleno konzumovat omamné a psychotropní látky a s sebou donesené alkoholické nápoje. Cestující, který bude jevit známky opilosti, nebude k přepravě přijat, a to bez nároku na vrácení jízdného. Stejně tak je na linkách NOBLESS LINE zakázáno převážet omamné látky a nestandardní léky, jež neslouží k předepsané léčbě cestujícího. Dopravce si vyhrazuje právo zakázat vstup do autobusu cestujícím, kteří nebudou tato ustanovení respektovat, resp. je vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení jízdného.

7) V autobuse je zakázáno hlasité používání audio přehrávačů, veškerých hudebních nástrojů a podobně, které může být nepříjemné ostatním cestujícím.

8) Cestující, který znečistil nebo poškodil vozidlo nebo jeho vybavení či jiné zařízení dopravce, ohrožuje plynulost dopravy, případně jinak porušuje ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 266/1994 Sb., vyhlášky Ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb., Smluvních přepravních podmínek, zaplatí kromě náhrady škody přirážku ve výši 1000 Kč.

9) Cestující je oprávněn předat k přepravě v zavazadlovém prostoru zavazadla přesahující hodnotu 10.000 Kč pouze, pokud dopravci oznámil před převzetím k přepravě jejich hodnotu a uhradil zvláštní poplatek za přepravu dle tarifu dopravce.

IX. Práva dopravce
1) Dopravce si vyhrazuje právo na změny v jízdních řádech, pro které je oprávněn od přepravního závazku nejpozději do 3 dnů přede dnem, kdy mělo dojít k započetí přepravy, odstoupit, a to formou oznámení této skutečnosti na internetových stránkách dopravce www.noblessline.cz nebo telefonicky nebo prostředky elektronické komunikace, pokud jde o cestující, kteří dopravci sdělili telefonní číslo nebo údaje potřebné k elektronické komunikaci.

2) Dopravce má dále právo zrušit službu nebo její část v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně požadovat.

3) Dopravce upozorňuje, že prostory autobusu jsou viditelně monitorovány kamerovým systémem se záznamovým zařízením z provozních i bezpečnostních důvodů, ale také z důvodu ochrany majetku.

4) Odpovědnost dopravce zahrnuje škody, které vzniknou v době od nástupu cestujícího do autobusu až po jeho výstup, tyto dvě činnosti nevyjímaje.

X. Povinnosti cestujícího
1) Při nedodržení ustanovení vyplývajících z článku VIII., stejně jako dalších obecně závazných předpisů, může být cestující z přepravy vyloučen. V těchto případech je dopravce okamžitě zbaven veškerých smluvních povinností ke klientovi a není povinen mu uhradit, a to ani částečně, cenu jízdného, či jinou další náhradu.

2) Cestující musí při plánování návazného spojení brát v úvahu možnost vzniku zpoždění. Za škody vzniklé zpožděním, výpadkem jízdy nebo zmeškáním dalšího spojení, které dopravce prokazatelně nezavinil, nenese žádnou odpovědnost.

3) Je-li místo k sezení vybaveno bezpečnostním pásem, je cestující povinen jej užít.

XI. Reklamace
1) Podmínky přepravní smlouvy, včetně odpovědnosti dopravce, jsou zakotveny v obecně závazných právních předpisech.

2) Každá reklamace musí být uplatněna nejpozději do 6 měsíců ode dne skončení jízdy a musí k ní být doložena jízdenka. Reklamace může být podána v místě, kde byla jízdenka zakoupena nebo na adrese dopravce, který příslušnou linku provozuje. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.
a) Linky provozované společností NOBLESS LINE, s.r.o.:
NOBLESS LINE, s.r.o., Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1 – Nové Město
elektronická adresa: noblessline@noblessline.cz

3) Reklamace za ztrátu, odcizení, či poškození zavazadel musí být uplatněna cestujícím ihned po převzetí zavazadla v cílové zastávce u pracovníka dopravce. Ten je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu písemně potvrdit. Toto potvrzení spolu s jízdenkou tvoří neoddělitelnou součást reklamace zavazadla.

4) Odškodnění v případě ztráty zavazadla a škod způsobených na podaných zavazadlech, nemůže převyšovat limity stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pokud cena zavazadla převyšuje částku 10.000 Kč, a cestující toto neoznámí dopravci a nezaplatí proto zvláštní poplatek dle tarifu v souladu s čl. IX odst. 9 tohoto přepravního řádu, doporučuje se cestujícímu sjednat doplňkové pojištění zavazadel.

5) Za zavazadla, která jsou přepravována v prostoru pro cestující, nenese dopravce odpovědnost s výjimkou jejich odcizení nebo ztráty v souvislosti s dopravní nehodou a pokud byla dána pod jeho dohled. Totéž platí o osobních věcech a předmětech, které má cestující na sobě nebo u sebe.

6) Při přestupech cestující plně zodpovídá za přeložení svých zavazadel.

XII. Přeprava zavazadel, osob a zvířat
1) V souladu s obecně závaznými právními předpisy se zavazadla přepravují odděleně od cestujícího jako předaná zavazadla a společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako jiné zavazadlo.

2) Zavazadlem nebo obsahem zavazadla nesmějí být věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě a zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li dále stanoveno jinak.

3) Věc, která nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla, je zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá nebo žíravá, věc, která může způsobit nákazu, nelze ji umístit ve vozidle na místě určeném k přepravě zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 30 kg, není-li dále stanoveno jinak.

4) Předaná zavazadla jsou přepravována v zavazadlovém prostoru autobusu a musí být označena zavazadlovým lístkem NOBLESSLINE. Cestující je povinen na zavazadlový lístek doplnit požadované údaje.

5) Není-li stanoveno v podmínkách zveřejněných na jednotlivých jízdních řádech jinak, jsou maximální povolené rozměry zavazadla 30x60x100 cm, maximální povolená hmotnost je 30 kg. Cestující má právo na přepravu dvou předaných zavazadel za cenu stanovenou v Sazebníku poplatků nebo na jízdním řádu.

6) Jedno jiné zavazadlo na cestujícího o maximálních rozměrech 20x30x40 cm je přepravováno zdarma. Jiné zavazadlo je zavazadlo snadno přenosné, které cestující má u sebe a lze je umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího. Zavazadlo musí být ve voze uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo zájem cestujících osob, případně podle pokynů řidiče nebo pověřené osoby. Dopravce neodpovídá za zavazadla a věci umístěné v prostoru pro cestující.

7) Přeprava nadměrných zavazadel, lyží, snowboardů a jízdních kol, je na linkách NOBLESS LINE povolena za následujících podmínek:
a) rezervovat místo pro nadměrné zavazadlo a jízdní kolo lze pouze cestujícímu, který si již zakoupil jízdenku,
b) přeprava je možná pouze na vybraných linkách, v určených úsecích linky nebo do vybraných destinací,
c) přeprava je možná pouze v určeném období,
d) prostor pro přepravu tohoto druhu zavazadel je omezen a podléhá rezervaci, tu může přidělit pouze dispečink NOBLESS LINE v rámci volné kapacity autobusu,
e) za přepravu nadměrných zavazadel, lyží, snowboardů a jízdních kol, se platí poplatek stanovený Sazebníkem poplatků, a to při odbavení,
f) pokud bude jízdní kolo složeno a zabaleno do maximálních rozměrů 35 x 80 x 140 cm, bude přepraveno jako zavazadlo podle příslušných ustanovení.

8) Přeprava zvířat a nedoprovázených zásilek není na linkách NOBLESS LINE přípustná.

9) Děti do 12 let včetně nesmí cestovat na předních sedadlech, tedy na sedadlech č. 1, 2, 3 a 4, na sedadlech za předním a zadním schodištěm. Při koupi jízdenky je cestující povinen ohlásit, že se jedná o místo pro cestujícího mladšího 13 let.

XIII. Předávání zavazadel k přepravě
1) Podléhá-li přeprava zavazadla zaplacení dovozného, je cestující povinen příslušnou částku zaplatit před naložením zavazadla do autobusu.

2) Cestující je povinen řídit se pokyny přepravce, státních a veterinárních orgánů při všech bezpečnostních, celních, policejních a veterinárních kontrolách a prohlídkách.

3) Při přestupu cestující vždy odpovídá za přeložení všech svých zavazadel do autobusu, ve kterém bude pokračovat v další jízdě.

XIV. Reklamace poškození a ztráty zavazadla
1) Zavazadlo se považuje za platně vydané, jestliže je dopravce v dobré víře vydá držiteli zavazadlového lístku. Není-li předložen zavazadlový lístek, je dopravce povinen vydat zavazadlo osobě, která prokáže k zavazadlu své právo. Nevyzvednuté zavazadlo uloží dopravce na bezpečné a vhodné místo a to na náklady cestujícího.

2) Převezme-li cestující předané zavazadlo bez výhrady, má se za to, pokud neprokáže opak, že převzal zavazadlo v úplném a dobrém stavu.

3) Dopravce odpovídá za škodu na předaných zavazadlech z důvodů a do výše dle obecně závazných právních předpisů.

4) Dojde-li ke ztrátě předaného zavazadla nebo zjistí-li cestující při výdeji předaného zavazadla zjevnou porušenost nebo neúplnost zavazadla nebo okolnosti tomu nasvědčující, požádá ihned pracovníka dopravce o zjištění stavu předaného zavazadla a o sepsání zápisu. Tento zápis tvoří spolu s jízdenkou a zavazadlovým lístkem nezbytnou součást reklamace, která musí být uplatněna písemně.

5) Při úplné ztrátě předaného zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě, nejvýše však do výše 10.000 Kč, pokud cestující uhradil zvláštní poplatek dle tarifu v souladu s čl. IX odst. 9 tohoto přepravního řádu, vzniká mu nárok na náhradu odpovídající hodnotě zavazadla/zavazadel, kterou oznámil v souladu s tímto ustanovením dopravci.

6) Při poškození předaného zavazadla má cestující právo na náhradu škody, která odpovídá škodě vzniklé na zavazadle, nejvýše však do výše 10.000 Kč, pokud však cestující uhradil zvláštní poplatek dle tarifu v souladu s čl. IX odst. 9 tohoto přepravního řádu, vzniká mu nárok na náhradu odpovídající hodnotě zavazadla, kterou oznámil podle tohoto ustanovení dopravci.

7) Odškodnění v případě ztráty předaného zavazadla nebo škody na předaném zavazadle se řídí obecnými závaznými právními předpisy a podmínkami, za kterých bylo zavazadlo přijato k přepravě dle tohoto řádu.

8) NOBLESS LINE, s.r.o. neodpovídá za škodu na přepravovaném předaném zavazadle, pokud ztráta, poškození nebo opožděný výdej předaného zavazadla byly způsobeny za těchto podmínek:
a) obal neodpovídá povaze přepravované věci,
b) obsahem zavazadla jsou věci, které obsahem zavazadla být nesmějí, živá zvířata, snadno zkazitelné věci, a jestliže byl obsah zavazadla nepravdivě deklarován,
c) obsahem zavazadla jsou peníze, ceniny, osobní doklady, cennosti,
d) nastaly okolnosti, jimiž jsou živelné pohromy nebo jednání třetích osob, které dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí,
e) jednáním cestujícího, které má za následek poškození nebo ztrátu jeho přepravovaného zavazadla.
f) zásahem vyšší moci, kterou dopravce nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí.

9) Dopravce nemá žádnou zodpovědnost za jiná zavazadla a věci, které jsou přepravovány v prostoru pro cestující, s výjimkou škod, které jsou způsobeny provozem autobusu jakožto silničního motorového dopravního prostředku.

XV. Bezpečnost a ochrana informací
Dopravce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Cestujícím a marketingových akcí dopravce (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí, informováním týkajícím se objednaných služeb (sdělení jména, telefonního čísla, e-mailu) či speciálních marketingových akcích. Dopravce postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Cestujícím dopravci za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Cestující dává dopravci svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Nobless Line s.r.o., IČ 25609815, Václavské náměstí 19, 110 00 Praha 1. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu zelenka@noblessline.cz.

Cestující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

XVI. Závěrečná ustanovení
Veškeré soudní spory vzniklé mezi dopravcem a cestujícím mohou být vedeny pouze u obecného soudu na území České republiky, který o uplatněných nárocích rozhoduje podle předpisů uvedených v těchto přepravních podmínkách.
Tyto Smluvní přepravní podmínky na linkách NOBLESS LINE, které jsou provozovány společností Nobless line, s.r.o. platí od 1. 8. 2016.